PRELIMINARNA RANG LISTA PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA OČUVANjA I ZAŠTITE ZEMLjIŠTA KAO PRIRODNOG RESURSA U 2022. GOD.

Ministarstvo zaštite životne sredine - Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2022. godini i za ocenjivanje projekata prijavljenih na javni konkurs, obrazovana rešenjem državnog sekretara, broj: 401-00-55/1/22-03 od 20. januara 2022. godine, na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2022. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), a na osnovu člana 12. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), objavljuje

 

 

PRELIMINARNU RANG LISTU

PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA OČUVANjA I ZAŠTITE ZEMLjIŠTA KAO PRIRODNOG RESURSA U 2022. GODINI

 

I

 

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 21. januara 2022. godine raspisalo Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2022. godini, u cilju sprečavanja ili otklanjanja štetnih promena u zemljištu koje mogu nastati kao posledica erozionih procesa, klizišta, odrona, krčenja šuma, udesa i dr. definisanih zakonom o zaštiti zemljišta i primena mera u cilju očuvanja, sanacije i remedijacije zemljišta.

Kompletnu Preliminarnu listu možete preuzeti ovde.