ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PROJEKATA ZA FIN. IZ SREDSTAVA MIN. ZAŠTITE ŽIV. SREDINE R. SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLjAVANjA U CILjU ZAŠTITE I OČUVANjA PREDEONOG DIVERZITETA U 2022. GOD.

Na osnovu člana 90b Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon, 95/18 - dr. zakon) člana 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 25/18) člana 23. stav 2. i člana 24. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - dr. zakon) na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2022. godini (u daljem tekstu Javni konkurs) Ministarstvo zaštite životne sredine, državni sekretar Aleksandar Dujanović, po rešenju o ovlašćenju broj 021-01-13/1/21-09 od 22. jula 2021. godine, donosi

 

ODLUKU O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLjAVANjA U CILjU ZAŠTITE I OČUVANjA

PREDEONOG DIVERZITETA U 2022. GODINI

 

I

 

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 21. januara 2022. godine raspisalo Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2022. godini, u cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije, a za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja, na zemljištu koje je u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava (gradovi i opštine).

 

Kompletnu Odluku možete preuzeti ovde.