JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLjAVANjA U CILjU ZAŠTITE I OČUVANjA PREDEONOG DIVERZITETA U 2021. GODINI

Na osnovu člana 4. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), člana 2. Pravilnika o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18), i člana 90b Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US i 14/16, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon), u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu ("Službeni glasnik RS”, broj 149/20), u vezi sa članom 90v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16 i 95/18 – dr. zakon),


Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje,

J  A  V  N  I    K  O  N  K  U  R  S
ZA DODELU SREDSTAVA ZA  SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLjAVANjA U CILjU ZAŠTITE I OČUVANjA PREDEONOG DIVERZITETA U 2021. GODINI

Kompletan Javni konkurs možete preuzeti ovde
 
Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.
 
Kriterijume za ocenjivanje možete preuzeti ovde.

Odluka o raspisivanju javnog konkursa-Pošumljavanje