JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA  SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLjAVANjA U CILjU ZAŠTITE I OČUVANjA PREDEONOG DIVERZITETA U 2024. GODINI

Na osnovu člana 4. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), člana 2. Pravilnika o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18), i člana 90b Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US i 14/16, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon), u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu ("Službeni glasnik RS”, broj 92/23), članom 90v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11- US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon), Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 84/15 i 95/18 - dr. zakon) i Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/2010 - ispr., 14/16, 95/18 - dr. zakon i 71/21)     

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje,

 

J  A  V  N  I    K  O  N  K  U  R  S

ZA DODELU SREDSTAVA ZA  SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLjAVANjA U CILjU ZAŠTITE I OČUVANjA PREDEONOG DIVERZITETA U 2024. GODINI

 

 

Javni konkurs raspisuje se za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2024. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon), Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 84/15 i 95/18 - dr. zakon) i Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/2010 - ispr., 14/16, 95/18 - dr. zakon i 71/21), Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18, u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18 u daljem tekstu: Pravilnik).

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.