Javni uvid i javna rasprava o Nacrtu uredbe o proglašenju i Studiji zaštite Parka prirode „Mojstirsko-Draške planine”

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU
O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE
PARKA PRIRODE „MOJSTIRSKO – DRAŠKE PLANINEˮ

Park prirode „Mojstirsko - Draške planineˮ, nalazi se na teritoriji opštine Tutin.

1. JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE  PARKA PRIRODE „MOJSTIRSKO – DRAŠKE PLANINEˮ, ODRŽAĆE SE U TRAJANjU OD 20 DANA, OD 18. AVGUSTA 2023. GODINE DO 6. SEPTEMBRA 2023. GODINE.
Nacrt uredbe o proglašenju Parka prirode „MOJSTIRSKO - DRAŠKE PLANINEˮ i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja shodno čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode, izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 668 i Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Ul. Japanska 35, 11070 Novi Beograd, na Portalu E -uprave, na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i na sajtu Zavoda za zaštitu prirode Srbije.
Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 6. septembrom 2023. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti Ministarstvu zaštite životne sredine
- poštom ili na pisarnicu, sa naznakom PP „MOJSTIRSKO – DRAŠKE PLANINEˮ – Javni uvid o zaštiti, 
- elektronskim putem na e-mail adresu aleksandra.doslic@eko.gov.rs

2. JAVNA RASPRAVA O DOKUMENTIMA O ZAŠTITI održaće se 12. septembra 2023. godine sa početkom u 10.00 časova u sali Omladinskog kulturnog centra, Trg Šemsudina Kučevića, Tutin.
U okviru javne rasprave biće razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida.
Javnu raspravu vodi Ministarstvo zaštite životne sredine
U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije. 

 

Nacrt Uredbe sa opisom granica i kartom možete pogledati ovde.

Studiju zaštite možete pogledati ovde.