"Serbia Zijin Copper" d.o.o., Bor - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta flotacijske prerade suve rude na 23,1 milion tona godišnje sa površinskog kopa "Veliki Krivelj"

"Serbia Zijin Copper" d.o.o., Bor - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta flotacijske prerade suve rude na 23,1 milion tona godišnje sa površinskog kopa "Veliki Krivelj"

Na osnovu čl. 10. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor, ul. Đorđa Vajferta 29, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta flotacijske prerade suve rude na 23,1 milion tona godišnje sa površinskog kopa „Veliki Krivelj“, na katastarskim parcelama u KO Krivelj, u zoni odobrenja za eksploataciju i preradu rude u sklopu površinskog kopa Veliki Krivelj u Boru.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na vebsajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.