Јавни конкурс се расписује у складу са чланом 90б и чланом 90в став 1. тачка 2) и 3) Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11-УС,  14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), члана 4. Уредбе о условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoвe и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjумe и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18), члана 2. Правилника о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18) и члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18).

Право на подношење захтева за доделу средстава на овај Конкурса имају јединице локалне самоуправе, које су добиле сагласност надлежног органа, на пројекат санације и ремедијације несанитарних депонија-сметлишта.

Рок за подношење захтева на Конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на званичној интернет страници министарства (www.ekologija.gov.rs) и Порталу е-Управа (www.euprava.gov.rs ).

У циљу додатног информисања заинтересованих јединица локалних самоуправа у вези овог Јавног Конкурса, Министарство заштите животне средине организује инфо дан     01.10.2019. године са почетком у 14 часова, у сали 320 (трећи спрат), СИВ 3, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ.

Образац захтева за доделу средстава за суфинансирање можете преузети ОВДЕ.