Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

30. април 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине на површинском копу ”Селиште”, на катастарским парцелама наведеним у самом Захтеву, КО Сталаћ

30. априла 2019.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
26. март 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације дијабаза као техничко-грађевинског камена у лежишту ”Дреновачки Кик”

26. марта 2019.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
22. март 2019.

Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике за производњу креча на К.П. бр. 1547/1 КО Каона, Општина Кучево

22. марта 2019.|

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
18. март 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта расплета далековода 220 kV код ТС 220/110 kV Бистрица

18. марта 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
14. март 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта доградње депоније пепела, шљаке и гипса у ТЕНТ А, КО Кртинска, Градска општина Обреновац

14. марта 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће