Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

13. јул 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса на локацији Винча

13. јула 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Носилац пројекта „БЕО ЧИСТА ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Београд, ул. Тошин бунар бр. 272 , поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса на локацији Винча, на катастарским парцелама број: 966/5, 967/4, 2693/10, 992/4, 966/1, 967/2, 992/2, 969/4, 969/3, 968/1, 990/3, 2693/1, 990/1, 991/6, 991/3, 991/2, 991/12, 1005/4, 1005/5, 1013/8, 1013/6, 979/1, 1108/3, 988, 987/2, 989/1, 990/4, 990/5, 1008/3, 1008/8, 2693/5, 989/4 КО Винча, општина Гроцка, град Београд КО Винча, општина Гроцка, град Београд.
16. јун 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта пристаништа за сопствене потребе на локацији ТЕ „Никола Тесла Б“, КО Ушће

16. јуна 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
16. јун 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта пристаништа за сопствене потребе на локацији ТЕ „Никола тесла А“, КО Уровци

16. јуна 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
13. мај 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег производног погона за производњу минералних ђубрива у оквиру комплекса ”Elixir Zorka”, на к.п.бр. 6915/35, КО Шабац

13. маја 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
12. мај 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат постројења за управљање опасним отпадом – складиштење и третман, К.О. Врчин

12. маја 2020.|

На основу чл. 12. став 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04),  даје следеће