Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

26. новембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: ”Складиштење и третман опасног отпада, на к.п.бр. 1388/3, на територији КО Ниш – Црвени Крст

26. новембра 2020.|

На основу чл.28. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
25. новембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: ”Изградња Еко Парк Трајал Крушевац – Постројење за третман отпада плазма поступком и инсинерацијом”, на к.п.бр. 37/17, КО Паруновац

25. новембра 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
25. новембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта формирања одлагалишта у откопани простор површинског копа ”Краку Бугареску Цементација 1”, на територији КО Кривељ

25. новембра 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
24. новембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита као карбонатне сировине на површинском копу “Голеш”

24. новембра 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”УНИМЕР” д.о.о, из Крушевца, Јасички пут 57, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита као карбонатне сировине на површинском копу ”Голеш”, на територији КО Мирово, на подручју СО Бољевац.
24. новембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине на површинском копу “Лучина”

24. новембра 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ИГМ ”МЛАДОСТ” д.о.о, из Лесковца, Пушкинова бб , поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине на површинском копу ”Лучина”, на територији КО Браљина и КО Маћија, на подручју СО Ражањ, дана 18.11.2020. године, заведен под бројем 353-02-2298/2020-03.