Министарство заштите животне средине дана 29. јуна 2020. године објављује предлог Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката цивилног друштва у области заштите животне средине у 2020. години пристиглих по Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2020. години, који је Министарство заштите животне средине објавило 31. јануара 2020. године.

Рок за подношење приговора је осам дана од дана објављивања предлога Листе. Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа на адресу: Министарство заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком: „ПРИГОВОР на предлог Листе по Конкурсу за пројекте ОЦД 2020” .

Уколико се приговор предаје лично на писарници републичких органа управе, на адреси улица Омладинских бригада 1, Нови Београд, обавезно је уз приговор припремити пропратни допис, насловљен на Министарство заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, у коме ће писати следећи текст: „У прилогу дописа достављамо вам ПРИГОВОР на предлог Листе по Конкурсу за пројекте ОЦД 2020”. Наведени допис ће бити оверен од стране службеника писарнице, и служиће подносиоцу приговора као потврда о пријему приговора.

Увид у поднете пријаве и приложену документацију учесници конкурса могу извршити у року од три радна дана, почев од наредног дана од дана објављивања предлога Листе, у просторијама Министарства заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, VI спрат, кацеларија 604, од 7:30 до 15:30 часова, уз обавезну претходну најаву и заказан термин телефоном на број 011/31 32 936 и уз инструкције за коришћење мера заштите прописаних услед пандемије коронавируса.

Предлог листе може се преузети овде.