„У циљу повећања пошумљености територије Републике Србије Министарство заштите животне средине расписује нови конкурс за доделу преосталих средстава Зеленог фонда Републике Србије (у даљем тексту: Зелени фонд), за пошумљавање у 2019. години, у складу са условима утврђеним Уредбом о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoви и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjуми и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18).

На основу Конкурса, објављеног 22. априла 2019. године, а у складу са Одлуком о утврђивању коначне ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години од 20. јуна 2019. године, расподељена су средства у износу од 18.061.564,00 динара.

Овим Конкурсом врши се расподела преосталог износа средстава Зеленог фонда за пошумљавање у 2019. години од 22.938.436,00 динара.

Средства Зеленог фонда додељују се за набавку садница и извођење радова за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, на земљишту у јавној својини на територији јединица локалне самоуправе (градови и општине), као и градских општина.

Све потребне информације у вези са конкурсом могу се добити електронском поштом на адресу konkurs.posumljavanje[at]nullekologija.gov.rs  или на телефоне 011/ 31-22-144 и 011/31-22-893.“.