Министарство заштите животне средине покренуло је поступак израде Четвртог националног извештаја о спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција), у складу са обавезама које Република Србија има као чланица Конвенције („Службени гласник РС”, број 38/09).

Ради детаљнијег информисања о садржају Извештаја и ефикаснијег рада, овде можете наћи формулар за израду Извештаја на српском и енглеском језику.

Текст Архуске конвенције може се преузети на адреси:
http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/doc/konvencija.pdf

Моле се сви заинтересовани субјекти (органи јавне власти, удружења, јавност, домаћа и страна правна лица и предузетници, научне и стручне организације и друге јавне службе) да предлоге и информације за које сматрају да је потребно да буду унети у Извештај или да се посебно нагласе, пошаљу до 03. јула 2020. године на е-маил адресу: tina.janjatovic[at]nullekologija.gov.rs

Планирано је да се након израде радне верзије Извештаја исти стави на увид јавности 30 дана.