На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта Министарство финансија Републике Србије – Управа царина Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Гранични прелаз „Бајина Башта“ на катастарским парцелама број 235/2, 235/3, 235/4, 235/9, 235/10, 236/1. 236/2, 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 237/7, 237/8, 237/9, 237/10, 239/1, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 240/3, 241/2, 241/3, 241/4, 1101/2, 1101/3, 1101/4, 1101/5, 1101/6 КО Луг, Општина Бајина Башта

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.