Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 62/2017), на основу члана 13. став 6. Министарство заштите животне средине преузело је од Министарства пољопривреде и заштите животне средине права, обавезе и предмете за вршење надлежности из области заштите животне средине.

Сходно наведеном, даљу конкурсну процедуру по Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години, који је Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило 24. маја 2017. године, наставља да спроводи новоформирано Министарство заштите животне средине.

Министарство заштите животне средине дана 11. септембра 2017. године објављује  предлог Листе вредновања и рангирања пројеката.

По наведеном конкурсу пристигло је 238 предлога пројеката. Будући да укупна средства која су тражиле организације цивилног друштва (142.468.133,16 динара) вишеструко премашују износ опредељен овом конкурсом (20.000.000,00 динара), кроз даљи поступак ће се делом тражених средства подржати што већи број одређених пројектних активности организација цивилног друштва.

Рок за подношење приговора је пет дана од дана објављивања предлога Листе вредновања и рангирања пројеката. Приговор се може изјавити препорученом поштом или  непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа на адресу: Министарство заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком: „ПРИГОВОР  по Конкурсу за пројекте НВО 2017– животна средина” .

Увид у поднете пријаве и приложену документацију учесници конкурса могу извршити у року од три дана, почев од наредног дана од дана објављивања предлога Листе, у  просторијама Министарства заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, III спрат, кацеларија 325, од 7:30 до 15:30 часова.

 Предлог листе може се преузети овде.