Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. новембар 2018.

Решење носиоцу пројекта „Vibac Balcani“ д.о.о. Кочино село, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: Складиште за привремено одлагање отпада у комплексу фабрике „VIBAC BALCANI“

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
6. новембар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из корита реке Дунав, на стационажи од км 1164+200 до км 1164+700, на делу к.п.бр. 1681/1, КО Крњача

На основу чл. 10. став 5. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
6. новембар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве, на стационажи од км 26+500 до км 27+100, на делу к.п.бр.4944/2, КО Бољевци

На основу чл. 10. став 5. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
6. новембар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дунав, на стационажи од км 1105+500 до км 1106+100, на делу к.п.бр.1245, КО Кулич

На основу чл. 10. став 5. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
16. октобар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције, санације, адаптације и промене намене постојећих објеката, на к.п. бр. 2260 К.О. Стари град

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће