Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. јун 2018.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта радио базне станице DCS1800/UMTS2100/LTE800/LTE1800 мреже јавних мобилних телекомуникација на локацији „КГ3476_01 КГ Крагујевац-Хотел Шумарице“ „Вип мобиле“д.о.о. Београд

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
6. јун 2018.

Решење носиоцу пројекта „ИНВЕСТФАРМ-ИМПЕКС” д.о.о. из Београда, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
6. јун 2018.

Решење носиоцу пројекта ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара – ОЦ „Прерада“ Вреоци, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
29. мај 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције ТС 400/110 kV “Крагујевац 2“ – опремање ДВ поља 400 kV, на к.п. 731/1 КО Крагујевац IV, Град Крагујевац

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
16. мај 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградња објеката високоградње и недостајуће инфраструктуре бочне наплатне станице Врање

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће