Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

31. децембар 2018.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта изградње стамбено-пословног комплекса „WEST 65“-тржни центар и кула –фаза II, на к.п. бр. 2222/3 К.О. Нови Београд

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
24. децембар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV ТС 110/35 kV Мосна – ПРП 110 kV Никине воде, К.О.Тополоница, општина Мајданпек

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
24. децембар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње трафостанице ТС 110/10 kV “Ниш 6 – Ратко Павловић“

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
5. децембар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат „Реконструкција спрата-таблетирање, капсулирање и филмовање“, на к.п. 6916/1 К.О. Шабац

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
9. новембар 2018.

Решење носиоцу пројекта „Vibac Balcani“ д.о.о. Кочино село, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: Складиште за привремено одлагање отпада у комплексу фабрике „VIBAC BALCANI“

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће