Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. мај 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта еклоатације речног наноса са спруда у кориту реке Ибар на стационажи од км 10+600 до км 10+950 на КП 621, КО Чибуковац, на територији града Краљева

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
9. мај 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта еклоатације речног наноса са спруда уз десну обалу реке Западне Мораве на стационажи од км 100+500 до км 100+800 на КП 1697/1, КО Опланићи, на територији града Краљева

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
18. април 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Бочне наплатне станице Ниш – север, на државном путу A4 (аутопут E-80), на km 2+497, на к.п. брoj 2950 KO Ниш – Црвени Крст

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
18. април 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње денивелисане раскрснице „Грамађе“ на аутопуту Е75, на КО Грамађе и КО Врбово

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
8. април 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта еклоатације речног наноса са водног земљишта реке Дрине на делу катастарске парцеле број 2624 К.О. Црвица, С.О. Бајина Башта

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће