Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. март 2019.

Решење којим се одлучује да је потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину постројења за складиштење и претакање нафтних деривата и течног нафтног гаса, на к.п.бр. 14322/4, КО Земун, на територији ГО Земун

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. март 2019.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње привременог саобраћајног прикључка и приступне саобраћајнице градилишту током реконструкције аеродрома „НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. март 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта инсталација компримованог природног гаса (КПГ) за потребе технолошких потрошача у кругу предузећа, на кат. парцели 2300/1, КО Прахово

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
28. фебруар 2019.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за третман отпадних вода на аеродрому „НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД, на делу к.п. 3739/39 К.О. СУРЧИН , ГО Сурчин, град Београд

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. фебруар 2019.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ЧВРСТОГ ОТПАДА – КОПНЕНА СТРАНА, на к.п. 3739/39 К.О. СУРЧИН, ГО Сурчин, град Београд

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће