Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Третман отпада

На овом месту можете погледати Обавештења о пријему захтева за издавање дозвола на основу члана 63. Закона о управљању отпадом.

 

23. мај 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „ЕКОКАРИКА“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „ЕКОКАРИКА“ д.о.о. Београд   за третман опасног отпада у мобилном постројењу (намешавање водоуљних и водомазутних емулзија од отпадних уља, деградираних течних горива нафтног порекла и мазута), које је смештено на локацији ЈКП “Енергетика“ у Трстенику, улица Крушевачки пут бб, к.п. брoj 4809 КО Трстеник, СО Трстеник, коју је издало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања.
21. март 2018.

РЕШЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА о издавању дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера привредног друштва „Andra Komerc“ д.о.о. Ужице

Министарство заштите животне средине, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), доноси
19. март 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „INVESTFARM-IMPEX“ д.о.о Београд, Војводе Степе 414 в, за издавање дозволе за третман опасног отпада у мобилном постројењу

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман опасног отпада у мобилном постројењу Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „INVESTFARM-IMPEX“ д.о.о Београд,  Војводе Степе 414 в, за издавање дозволе за третман опасног отпада у мобилном постројењу 
28. фебруар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије на локацији произвођача отпада оператера „KTM Trans“ д.о.о. Ченеј

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије на локацији  произвођача отпада. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10 и 14/16) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ  о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије на локацији  произвођача отпада оператера „KTM Trans“ д.о.о. Ченеј.
14. фебруар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању дозволe за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије предузећу „PROHEMA SRB“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, као правни следбеник Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању дозволe за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу  на територији Републике Србије предузећу „PROHEMA SRB“ д.о.о., са седиштем у Београду у улици Вилине воде број 6.
14. фебруар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада на територији Републике Србије предузећу „ENERGY ZAMNA“ д.о.о. из Београда

Министарство заштите животне средине, као правни следбеник Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада на територији Републике Србије предузећу „ENERGY ZAMNA“ д.о.о. из Београда, са седиштем у Београду (град), у ул. Здравка Челара 6.