Министарство заштите животне средине, у оквиру другог циклуса пројекта „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода Републике Србије“, завршило је реализацију Оперативног мониторинга подземних вода који је за потребе Пројекта спровео Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, а извештај о резултатима спроведеног мониторинга можете наћи овде. Пројекат је покренут 2017. године, а један од циљева пројекта је испитивање квантитета и квалитета подземних вода на одабраним локалитетима и извориштима за које је оцењено да се налазе под притиском или су потенцијално под притиском који угрожава или може угрозити, њихово даље коришћење и употребу. У оквиру Пројекта примењују се стандарди и захтеви Оквирне Директиве о водама Европске уније и Директиве о заштити подземне воде од загађивања  и погоршавања квалитета, који су усклађени и са општим тенденцијама побољшања стања животне средине и важни за процес приступних преговора Републике Србије са ЕУ, посебно у оквиру поглавља 27 – Животна средина. Подаци прикупљени овим Пројектом омогућиће и неопходно проширење сталне осматрачке мреже за подземне воде на националном нивоу, извештавање о стању квалитета и квантитета овог природног ресурса и укључивање у међународну мрежу размене информација.

Планирано је да се Пројекат спроведе у три узастопна циклуса. Први циклус Пројекта је завршен 2018. године, а у току 2019. године је отпочео и трећи, завршни циклус овог значајног Пројекта чију реализацију су такође подржала и релевантна Јавна комунална предузећа и други корисници подземних вода у чијој надлежности су изворишта, која су потенцијални мониторинг објекти националне осматрачке мреже. Ови корисници подземних вода су обезбедили сарадњу и помоћ ради ефикасног узорковања и спровођења других теренских активности.