Сектор за управљање животном средином у Министарству заштите животне средине, организовао је 12. јуна 2019. године састанак са заводима и институтима задуженим за реализацију мониторинга квалитета ваздуха у оквиру државне мреже на територији Републике Србије, поводом закључивања уговора о контроли квалитета ваздуха за 2019. годину.

Државна мрежа је успостављена Уредбом о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Србије”, број 58/11). Она је саставни део праћења квалитета животне средине и финансира се из буџета Републике Србије. Програмом се одређује број и распоред мерних станица и мерних места у одређеним зонама и агломерацијама, као и обим, врста и учесталост мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху на нивоу Републике Србије.

Државна мрежа се према програму успоставља у сврху праћења квалитета ваздуха у насељима, индустријским и ненасељеним подручјима, у заштићеним природним добрима и заштићеној околини непокретних културних добара као и у подручјима под утицајем одређених извора загађивања, укључујући покретне изворе.

У складу са програмом, државну мрежу, поред мреже аутоматских мерних станица Агенције за заштиту животне средине, чини и мрежа мерних места завода/института за јавно здравље из Београда, Чачка, Крушевца, Шапца, Панчева, Краљева, Ужица, Лесковца, Ћуприје, Пожаревца, Крагујевца, Врања, Ваљева, Зајечара, Пирота, Ниша и Косовске Митровице као и Института за рударство и металургију Бор. Послови контроле квалитета ваздуха – мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху, наведена овлашћена правна лица спроводе на укупно 36 мерних места на територији Републике Србије.

Добијени подаци о квалитету ваздуха од значаја су за процену утицаја загађујућих материја на здравље људи и животну средину, на основу њих се извештава јавност о стању квалитета ваздуха, а такође се користе за идентификацију подручја на којима постоје проблеми загађења ваздуха како би се предузеле потребне мере заштите и побољшања стања квалитета ваздуха.

Мониторинг квалитета ваздуха у оквиру државне мреже се спроводи дужи низ година ради утврђивања тренда промена у квалитету ваздуха, односно квалитету животне средине на територији Републике Србије.