На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац Пројекта ЈП „Путеви Србије“ поднео Министарству заштите животне средине Захтева  за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Захтева  за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за реконструкцију државног пута IIА реда бр. 203 (ранији Р-118а) Нови ПазарТутин, деоница Пазариште-Тутин, поддеоница 1: од km 4+355,00 до km 10+887,48, на кп бр. 8, 3708, 6/1, 351, 3673, 1049/1, 1048/1, 1047, 376, 377, 378/2, 379/2, 1042/5, 379/1, 380, 381, 383, 1015, 384, 387, 997, 998, 1014, 999, 1023, 1013, 1004, 1005, 3676, 1409, 1460, 1459, 1448, 1456, 1450, 1457, 1444, 1442, 1441/2, 1472, 1941, 3681, 1944, 1943, 2018/2, 2018/3, 2019, 2020, 3682, 2027, 2021, 2026, 2023, 2022, 3683, 2035, 2711, 2710, 2708, 3711, 3697, 2704, 2715, 2717, 2703, 2718, 2701, 2700, 2723, 2698, 2726, 2696, 2724, 2683, 2731, 2904/1, 2904/3, 3712, 2904/4, 2896/1, 2890, 2889, 2906/1, 3698, 2888/4, 2886/2, 2885, 2884, 2913, 2883/1, 2883/3, 2883/2, 2880/1, 2878/1, 2917, 2918, 3006, 3010, 3011, 2998, 2997/2, 3012/1, 3014/2, 3014/1, 3014/3, 3014/4, 2997/1, 2997/3, 2996, 2995, 3529, 3528, 3527, 3526, 3525, 3524/1, 3523/1, 3519/1, 3518/2, 3519/2, 3510, 3508, 3706, 3428, 3429, 3475/1, 3713, 3435, 3460, 3461, 3704, 3438, 3462, 3448, 3447, 3449, 3444/1, 3445 и 3446, све КО Себечево, општина Нови Пазар, потребне за израду идејног пројекта, у складу са Планом детаљне регулације за реконструкцију пута Нови Пазар – Тутин IIА реда бр. 203 за деоницу на територији града Новог Пазара, заведен  под бројем 353-02-00275/2020-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.