Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu   sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09) daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac Projekta JP „Putevi Srbije“podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta „Sušica 3“ (ID 14721) preko reke Sušice, na državnom putu IB reda br. 28, deonica: Kneževići – Kremna, na k.p. br. 3992/1, 3999/2 i 4013/3 K.O. Branešci, na teritoriji opštine Čajetina, potrebni za izradu idejnog projekta, u skladu sa Prostornim planom opštine Čajetina („Službeni list opštine Čajetina”, br. 10/2010)., zaveden pod brojem 353-02-02755/2019-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.