На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну   средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац Пројекта ЈП „Путеви Србије“поднео Министарству заштите животне средине Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за реконструкцију моста „Сушица 3“ (ИД 14721) преко реке Сушице, на државном путу IБ реда бр. 28, деоница: Кнежевићи – Кремна, на к.п. бр. 3992/1, 3999/2 и 4013/3 К.О. Бранешци, на територији општине Чајетина, потребни за израду идејног пројекта, у складу са Просторним планом општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина”, бр. 10/2010)., заведен под бројем 353-02-02755/2019-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.