На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац Пројекта ЈП „Путеви Србије“ поднео Министарству заштите животне средине Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу моста преко реке Јасенице на државном путу IIА реда бр. 152 Топола 1 – Бућин гроб, код Јарменоваца, деоница: Доња Шаторња – Рудник, на к.п. бр.: 1044, 244/2, 232/2, 232/1, 1059/1, 1059/2, 231/2, 231/1, 230/2, 237/2, 234/2, 230/1, у К.О. Јарменовци и к.п. бр.: 235/2, 572/2, 273/9, 235/3, 235/4, 232/4, 273/10, 577/2 у К.О. Манојловци, све у Општина Топола, потребне за израду идејног, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са ПДР „Мост Манојловци – Јарменовци преко реке Јасенице“ у општини Топола („Сл. гласник општине Топола”, бр. 5/2019)., заведен  под бројем 353-02-00282/2020-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.