Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu    sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09) daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

 Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac Projekta  JP „ Putevi Srbije, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahteva  za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta IDEJNOG REŠENJA MOSTA PREKO REKE KAČER NA km. 284+170 DRŽAVNOG PUTA IB  REDA br. 22, deonica: Ćelije – Ljig Katastarske parcele br. 21762/2, 21762/6, 1733/2 K.O. Ljig i katastarske parcele br. 1733/2, 1761 K.O. Brančić, Opština Ljig, zaveden  pod brojem 353-02-02861/2018-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.