На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац Пројекта  ЈП „ Путеви Србије, поднео Министарству заштите животне средине Захтева  за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ КАЧЕР НА km. 284+170 ДРЖАВНОГ ПУТА IБ  РЕДА бр. 22, деоница: Ћелије – Љиг Катастарске парцеле бр. 21762/2, 21762/6, 1733/2 K.O. Љиг и катастарскe парцелe бр. 1733/2, 1761 K.O. Бранчић, Општина Љиг, заведен  под бројем 353-02-02861/2018-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.