Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01 i   «Sl. gl. RS» br. 30/10) daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, „AVISTA OIL“ d.o.o.iz Vrčina, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine, Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja za upravljanje opasnim otpadom – skladištenje i tretman, na k.p. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 i 3524/2 K.O. Vrčin, na teritoriji Opštine Grocka –Grad Beograd, zaveden pod brojem 353-02-01224/2020-03.od 24.06.2020. godine.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u sadržinu predmetne Studije se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu ministarstva, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije mogu da izvrše uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama GO Grocka, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 20.08.2020. godine sa početkom u u 11:00h , biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama GO Grocka.