На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01 и   «Сл. гл. РС» бр. 30/10) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се заинтересована јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, „AVISTA OIL“ д.о.о.из Врчина, поднео Министарству заштите животне средине, Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат постројења за управљање опасним отпадом – складиштење и третман, на к.п. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 и 3524/2 К.О. Врчин, на територији Општине Гроцка –Град Београд, заведен под бројем 353-02-01224/2020-03.од 24.06.2020. године.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у садржину предметне Студије се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту министарства, у року од 20 дана од дана oбјављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама ГО Гроцка, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 20.08.2020. године са почетком у у 11:00h , биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама ГО Гроцка.