Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 18/16)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ”ZORKA – KERAMIKA” d.o.o, iz Beograda, Bul. Miahajla Pupina 10v, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije opekarskih i keramičkih glina na površinskom kopu ”Jovanovića brdo”, na katastarskim parcelama 1336, 1337, 1340/2, 1340/4, 1341, 1342, 1343, 1344, 1423/2, 1423/3, 1423/4, 1424/1, 1424/2, 1425/1, 1425/2, 1426, 1427,1428/1, 1428/2, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433/1, 1433/2, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436, 1437/1, 1437/2, 1437/3, 1438, 1439,1440, 1441, 1444/1, 1444/2, 1445, 1446/1, 1446/2, 1447, 1448, 1449/1, 1449/2, 1449/3, 1449/4, 1450/1, 1450/2, 1450/3, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457/1, 1457/2, 1457/3, 1457/4, 1457/5, 1457/7, 1457/8, 1458/1, 1458/2, 1461/1, 1461/2, 1464, 1465/1, 1466, 1467, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1470/4, 1471/1, 1471/2, 1471/3, 1473/2, 1474, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1468, 1469, 2000/1, 2000/2, kao i na delovima k.p. koje se samo jednim delom nalaze u obuhvatu eksploatacionog polja: 1263, 1282/2, 1332, 1333, 1334, 1335, 1338, 1339, 1340/3, 1345, 1346, 1347/1, 1347/2, 1347/3, 1348, 1349, 1351/1, 1351/2, 1363/1, 1351/3, 1405/4, 1414/2, 1415, 1416/2, 1418, 1422, 1423/1, 1459, 1460, 1461/3, 1461/4, 1461/4, 1461/5, 1465/3, 1465/4, 1473/1, 1475, 1478/1, 1478/2, 1479/2, 1479/3, 2001, 2008/2, 2008/3, 2213, 2214/1, 2216/1, 2221/1, 2221/3, 2221/4, 2227, 2228/1, 2228/2, 2228/3, 2228/4, 2229/1, 2232, 3009, 3010, sve na teritoriji KO Donje Crniljevo, SO Koceljeva, dana 30.05.2019. godine, zaveden pod br. 353-02-1169/2019-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave SO Koceljeva, Nemanjina 74, u Koceljevi, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 24.06.2019. godine sa početkom u 1100 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Opštinske uprave SO Koceljeva.