На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 18/16)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузећe ”ЗОРКА – КЕРАМИКА” д.о.о, из Београда, Бул. Миахајла Пупина 10в, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат експлоатације опекарских и керамичких глина на површинском копу ”Јовановића брдо”, на катастарским парцелама 1336, 1337, 1340/2, 1340/4, 1341, 1342, 1343, 1344, 1423/2, 1423/3, 1423/4, 1424/1, 1424/2, 1425/1, 1425/2, 1426, 1427,1428/1, 1428/2, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433/1, 1433/2, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436, 1437/1, 1437/2, 1437/3, 1438, 1439,1440, 1441, 1444/1, 1444/2, 1445, 1446/1, 1446/2, 1447, 1448, 1449/1, 1449/2, 1449/3, 1449/4, 1450/1, 1450/2, 1450/3, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457/1, 1457/2, 1457/3, 1457/4, 1457/5, 1457/7, 1457/8, 1458/1, 1458/2, 1461/1, 1461/2, 1464, 1465/1, 1466, 1467, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1470/4, 1471/1, 1471/2, 1471/3, 1473/2, 1474, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1468, 1469, 2000/1, 2000/2, као и на деловима к.п. које се само једним делом налазе у обухвату експлоатационог поља: 1263, 1282/2, 1332, 1333, 1334, 1335, 1338, 1339, 1340/3, 1345, 1346, 1347/1, 1347/2, 1347/3, 1348, 1349, 1351/1, 1351/2, 1363/1, 1351/3, 1405/4, 1414/2, 1415, 1416/2, 1418, 1422, 1423/1, 1459, 1460, 1461/3, 1461/4, 1461/4, 1461/5, 1465/3, 1465/4, 1473/1, 1475, 1478/1, 1478/2, 1479/2, 1479/3, 2001, 2008/2, 2008/3, 2213, 2214/1, 2216/1, 2221/1, 2221/3, 2221/4, 2227, 2228/1, 2228/2, 2228/3, 2228/4, 2229/1, 2232, 3009, 3010, све на територији КО Доње Црниљево, СО Коцељева, дана 30.05.2019. године, заведен под бр. 353-02-1169/2019-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе СО Коцељева, Немањина 74, у Коцељеви, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 24.06.2019. године са почетком у 1100 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Општинске управе СО Коцељева.