На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће Електромрежа Србије, Центар за инвестиције Београд поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције једносистемског у двосистемски далековод ДВ 2×110 kV br. 117/1 Београд 2 – Београд 35 и ДВ бр. 1247 Београд 2 – Београд 22 (Барич) (стари бр. 121/1+1180Б Београд 2 – Београд 22 (Барич), реконструкција по траси ДВ 110 kV бр.117/1 од стуба бр.116 (203) – 123 (210), на територији ГО Чукарица, заведен под бројем 353-02-525/2019-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Mинистарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама ГО Чукарица, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Jавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама ГО Чукарица, дана 25.05.2019. године са почетком у 1100 часова.