Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01 i   «Sl. gl.  RS» br. 30/10)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

         Obaveštava se zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JP “ SKIJALIŠTA SRBIJE”  BEOGRAD, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine, Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta kabinske žičare (gondole) Ušće –Kalemegdan, na k.p.1026/1, 1036/1, 1043/1, 6628/1 K.O. Novi Beograd  i k.p. 64/1, 64/16, 68/2, 68/3, 69/1, 70/1, 2774 K.O. Stari grad, grad Beograd., zaveden pod brojem 353-02-00942/2019-03.od 10.05.2019. godine.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u sadržinu predmetne Studije se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije mogu da izvrše uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama GO Novi Beograd  i GO Stari grad, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 11.06.2019. godine sa početkom u u 12:00h ,  biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Gradske uprave grada Beograda, mala sala na XX spratu, u Ulici kraljice Marije 1.