На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01 и   «Сл. гл.  РС» бр. 30/10)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

         Обавештава се заинтересована јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП “ СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ”  БЕОГРАД, поднео Министарству заштите животне средине, Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта кабинске жичаре (гондоле) Ушће –Калемегдан, на к.п.1026/1, 1036/1, 1043/1, 6628/1 К.О. Нови Београд  и к.п. 64/1, 64/16, 68/2, 68/3, 69/1, 70/1, 2774 К.О. Стари град, град Београд., заведен под бројем 353-02-00942/2019-03.од 10.05.2019. године.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у садржину предметне Студије се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства у року од 20 дана од дана oбјављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама ГО Нови Београд  и ГО Стари град, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 11.06.2019. године са почетком у у 12:00h ,  биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске управе града Београда, мала сала на XX спрату, у Улици краљице Марије 1.