На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта предузеће ПУТД ”Недељковић” д.о.о Прово поднело је Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за складиштење течног опасног отпада (укупне површине од око 200 m2) и то остатака течних горива и уља, у два резервоара капацитета 2×30 m3 (са преградама 4×15 m3), а који настаје при сервисирању, баждарењу и чишћењу резервоара за складиштење нафтних деривата, на на к.п. 412/6 и 412/9, КО Скупљен, СО Владимирци.

У складу са чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), Министарствo заштите животне средине дало је сагласност на предметну студију.

У складу са чланом 24. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), носилац пројекта је дужан да при раду предметног пројекта, у свему испоштује мере заштите животне средине утврђене у предметној студији, као и услове надлежних органа и организација.

На одлуку о сагласности на предметну студију није дозвољена жалба. Носилац пројекта и заинтересованa јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења, односно од дана објављивања у средствима информисања.

Решење можете преузети овде.