Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće IGM ”MLADOST” d.o.o, iz Leskovca, Puškinova bb, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske sirovine na površinskom kopu ”Selište”, na k.p. navedenim u samom Zahtevu, u skladu sa Informacijom o lokaciji, broj 350-2/19-05 od 06.02.2019.godine, KO Stalać, na teritoriji SO Ćićevac, dana 19.06.2019. godine, zaveden pod brojem 353-02-1293/2019-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova,  kao i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama SO Ćićevac, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 17.07.2019. godine sa početkom u 1100 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama SO Ćićevac.