На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ИГМ ”МЛАДОСТ” д.о.о, из Лесковца, Пушкинова бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине на површинском копу ”Селиште”, на к.п. наведеним у самом Захтеву, у складу са Информацијом о локацији, број 350-2/19-05 од 06.02.2019.године, КО Сталаћ, на територији СО Ћићевац, дана 19.06.2019. године, заведен под бројем 353-02-1293/2019-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на службеном сајту Министарства, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама СО Ћићевац, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 17.07.2019. године са почетком у 1100 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама СО Ћићевац.