Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JP EPS – OGRANAK RB ”KOLUBARA”, iz Lazarevca, Svetog Save 1, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije lignita na površinskom kopu Polje ”E”, sa odlagališnim prostorom na poljima A, B, C, D i Turija, na teritoriji GO Lazarevac, grad Beograd, dana 10.05.2019. godine, zaveden pod brojem 353-02-956/2018-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova,  kao i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, a najkasnije do 05.07.2019.godine, kada će se održati javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave GO Lazarevac, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, odnosno, najkasnije do 05.07.2019.godine.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 05.07.2019. godine sa početkom u 1000 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Opštinske uprave GO Lazarevac.