На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”PMP Consulting” d.o.o, из Београда, Мике Аласа 44, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу ”Солило”, на к.п.бр. 470, 499, 516, 1025, 490/1, 510/2, 488, 502, 517, 1026, 500/1, 511/1, 489, 503, 518, 1027, 500/2, 511/2, 491, 504, 519, 1028, 501/1, 514/1, 492, 505, 1019, 1029, 501/2, 514/2, 493, 506, 1020, 1030, 508/1, 494, 507, 1021, 1031, 508/2, 495, 512, 1022, 1032, 509/1, 496, 513, 1023, 1037, 509/2, 497, 515, 1024, 1038, 510/1, 498, КО Кучево, на територији СО Кучево, дана 21.07.2020. године, заведен под бројем 353-02-1393/2020-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на сајту Министарства у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Кучево, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 20.08.2020. године, са почетком у 1100 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Општинске управе Кучево, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и кризног штаба формираног због увођења ванредног стања.