На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта, ПД ”КАМЕН И ПЕСАК” д.о.о, Милентија Поповића 5а, Нови Београд, поднео је Министарству заштите животне средине, захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака и доломита на површинском копу ”Брдањак”, на к.п. бр.: 463/1, 463/2, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 589, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 609, 610/1, 610/2, 611/2, 618, 626, 627, 629/2, 638, 639, 640, 641, 642, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 667, 669, 670, 671, 672, 673/1, 673/2, 679, 680, 682, 690, 691, 692, 694, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871/1, 871/2, 872, 873/1, 873/2, 874, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 894, 908 и 1611, на територији КО Степање, СО Лајковац, дана 16.12.2019. године, заведен под бр. 353-02-2716/2019-03.

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја на животну средину, у складу са чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09).

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на вебсајту Министарства у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.