На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузећа ”Keramika-Holding” d.о.о, из Београда, Булевар Михајла Пупина 10в/114, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину  пројекта експлоатације глине на површинском копу ”Велики Брезаци”, на кат. парцелама број 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 226, 227, 229, 270: 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 297, 298/1, 298/2, 299/1, 299/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 301/3, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309/1, 309/2, 309/3, 310/1, 310/2, 311, 312, 314/1, 314/2, 314/3, 315, 318/1, 319, 377/1, 405/1, 405/2, 406, 407, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418/1, 418/3, 418/4, 418/5, 419, 420, 421, 422, 423/2, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 425/3, 426, 427, 2444, 2449, 2450, 2451, 2452, КО Горње Црниљево, на територији СО Осечина, дана 13.10.2017. године, заведен под бр. 353-02-824/2017-02.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама СО Осечина, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 07.11.2017. године са почетком у 1000 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама СО Осечина.