На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”STONE-COP” д.о.о, из Ваљева, Горња Забрдица бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита као ТГК на површинском копу ”Крстивојевића Мајдан”, на к.п.бр. 495/1, 495/2, 503, 504, 505/2, 505/3, 505/4, 505/5, 505/6, 505/8, 505/9, 505/10, 505/11 и 505/12, КО Забрдица, на територији града Ваљева, дана 29.07.2019. године, заведен под бр. 353-02-1645/2019-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на сајту Министарства у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске управе града Ваљева, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 03.09.2019. године са почетком у 1100 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске управе града Ваљева.