Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01 i   «Sl. gl.  RS» br. 30/10)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

         Obaveštava se zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, „ANDAMA“ D.O.O. BILO, DIMITROVGRAD, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine, Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije andezita kao tehničko-građevinskog kamena na površinskom kopu „KORITO“ kod Dimitrovgrada, u okviru eksploatacionog polja ograničenog sledećim koordinatama:

 

    Tačka

Y

X

1.                      7 643 595                     4 757 707
2.                      7 643 830                     4 757 865
3.                      7 643 945                     4 757 723
4.                      7 643 920                     4 757 579
5.                      7 643 807                     4 757 450

 

zaveden pod brojem 353-02-0895/2019-03.od 06.05.2019. godine.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u sadržinu predmetne Studije se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije mogu da izvrše uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Dimitrovgrad, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 31.05.2019. godine sa početkom u 12 časova,  biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Opštinske uprave Dimitrovgrad.