На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01 и   «Сл. гл.  РС» бр. 30/10)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

         Обавештава се заинтересована јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, „АНДАМА“ Д.О.О. БИЛО, ДИМИТРОВГРАД, поднео Министарству заштите животне средине, Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације андезита као техничко-грађевинског камена на површинском копу „КОРИТО“ код Димитровграда, у оквиру експлоатационог поља ограниченог следећим координатама:

 

    Тачка

Y

X

1.                      7 643 595                     4 757 707
2.                      7 643 830                     4 757 865
3.                      7 643 945                     4 757 723
4.                      7 643 920                     4 757 579
5.                      7 643 807                     4 757 450

 

заведен под бројем 353-02-0895/2019-03.од 06.05.2019. године.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у садржину предметне Студије се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на службеном сајту Министарства, у року од 20 дана од дана oбјављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Димитровград, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 31.05.2019. године са почетком у 12 часова,  биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Општинске управе Димитровград.