На основу чл. 20. и 28. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће  ”НЕБОС” д.о.о, из Севојна, Првомајска бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада (оловни акумулатори и батерије, никл – кадмијум батерије и акумулатори, електролит из батерија и акумулатора, каблови који садрже уље, катран од угља и др. опасне материје, изолациони материјал са азбестом и др. изолациони материјали који садржи опасне материје, као и електрична и електронска опрема која садржи опасне материје), на к.п.бр. 5650 (раније 4635/5), на територији КО Севојно, град Ужице, дана 16.12.2019. године, заведен под бр. 353-02-2701/2019-03, као и допуну истог, дана 12.02.2020.године, а на захтев овог органа.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске управе Ужица, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 13.03.2020. године са почетком у 1200 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градске управе Ужица.