На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”GASTRANS” d.o.o. – NOVI SAD, из Новог Сада, Народног фронта 12, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода – интерконектора,  граница Бугарске – граница Мађарске, за Деоницу 1, граница Бугарске (Вршка Чука) – Жабари, дужине 147км, на територији  града Зајечара, СО Бољевац, СО Параћин, СО Ћуприја, СО Деспотовац, СО Свилајнац и СО Жабари, Република Србија, дана 09.04.2019. године, заведен под бројем 353-02-727/2019-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на службеном сајту Министарства,  у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, а најкасније до 09.05.2019.године, када ће се одржати јавна расправа и презентација предметне Студије.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске управе града Зајечара, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, односно, најкасније до 09.05.2019.године.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 09.05.2019. године са почетком у 1300 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске управе града Зајечара.