На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

    

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац ЈП” ВОДОВОД КРУШЕВАЦ” из Крушевца, Душанова 46, поднео Министарству  заштите животне средине, Захтев за сагласност на ажурирану  Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Централно постројење за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца, на КП 3453 КО Бивоље, територија Града Крушевца, заведен  под бројем 353-02-00625/2017-02.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, у  року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења,и на вебсајту министарстваhttps://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Града Крушевца, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 20. став 3.и чл. 28. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04,36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 20.10.2017. године са почетком у 13 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне  Студије у просторијама Града Крушевца.