Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Direkcija za strategiju i investicije iz Beograda, Vojvode Stepe 412, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na ažuriranu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru TE NIKOLA TESLA B, koju je izradio ENERGOPROJEKT Hidroinženjering a.d. iz Beograda, na koju je kod nadležnog organa dobijena saglasnost rešenjem 353-02-00499/2011-02 od 10.07.2012.

Obaveza nosioca projekta je da Studiju ažurira u skladu sa lokacijskom dozvolom br. 350-01-00792/2013-05 od 18.02.2014., koju je izdalo Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, zavedenu pod brojem 353-02-01922/2014-16 od 18.12.2014.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na sajtu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Gradske opštine Obrenovac, Vuka Karadžića 74.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 12.01.2015 godine sa početkom u 10 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Gradske opštine Obrenovac, Vuka Karadžića 74.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.