На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Дирекција за стратегију и инвестиције из Београда, Војводе Степе 412, поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине захтев за сагласност на ажурирану Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у оквиру ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА Б, коју је израдио ЕНЕРГОПРОЈЕКТ Хидроинжењеринг а.д. из Београда, на коју је код надлежног органа добијена сагласност решењем 353-02-00499/2011-02 од 10.07.2012.

Обавеза носиоца пројекта је да Студију ажурира у складу са локацијском дозволом бр. 350-01-00792/2013-05 од 18.02.2014., коју је издало Министарство грађевинарства и урбанизма, заведену под бројем 353-02-01922/2014-16 од 18.12.2014.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на сајту, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске општине Обреновац, Вука Караџића 74.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 12.01.2015 године са почетком у 10 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске општине Обреновац, Вука Караџића 74.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.