Na osnovu člana 18, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

 

OBAVEŠTENJE
o prijemu zahteva za reviziju  integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera ”Messer Tehnogas” AD, za rad fabrike za proizvodnju acetilena i azot (I) oksida u Rakovici, na lokaciji KP br. 158/2, 159/1, 159/2, 160/1, sve KO Stara Rakovica.

Uvid u zahtev za reviziju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na zahtev za reviziju integrisane dozvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.