Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2. i čl. 28. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

 O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Nosilac projekta  JP Elektroprivreda Srbije Beograd, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije MHE „Ćelije“, na reci Rasini – vodnoj akumulaciji „Ćelije“, instalisane snage 3,4 MW, na katstarskim parcelama broj 3269, 3272/1, 3274, 3275, 3276, 3270, 3267/1, 3375/2, 3268, 3266/13, 3266/14, 3266/15, 3266/17 i 3265 KO Majdevo, grad Kruševac.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.