На основу чл. 14. став 1. и 2. и чл. 28. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта  ЈП Електропривреда Србије Београд, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције МХЕ „Ћелије“, на реци Расини – водној акумулацији „Ћелије“, инсталисане снаге 3,4 MW, на катстарским парцелама број 3269, 3272/1, 3274, 3275, 3276, 3270, 3267/1, 3375/2, 3268, 3266/13, 3266/14, 3266/15, 3266/17 и 3265 КО Мајдево, град Крушевац.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.