Na osnovu čl.28. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ”EKSPLOZIVI RUDEX” d.o.o, Maršala Birjuzova 49, Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Pogona za proizvodnju patroniranih emulzionih eksploziva, emuzionih matrica, teškog ANFO-a i ANFO eksploziva i Rudnel sistema, na k.p.br. 467 i 469, na teritoriji KO Valakonje, SO Boljevac, dana 30.10.2019. godine, zaveden pod brojem 353-02-2333/2019-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.